Region Jämtland Härjedalen

Nationella minoriteter & Urfolket Samer

I februari 2000 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (ramkonventionen) och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (språkstadgan).

Minoritetspolitik växte fram som ett nytt politikområde och 2010 trädde Lagen om nationella minoriteter i kraft. Minoritetslagstiftningen förstärktes 2019.

Minoritetspolitiken är rättighetsbaserad och erkänner minoriteterna och språken som en del av svensk kultur. Biblioteken ska genom sitt arbete stödja och stärka minoriteternas språk, kultur och identitet. Delaktighet och inflytande, synliggörande och kunskapsspridning är viktiga delar i bibliotekens arbete.

Ungefär var tionde svensk definierar sig till någon av de fem erkända minoriteterna i Sverige: samer (som också är urfolk), sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. De nationella minoritetsspråken är inhemska språk med en särskild ställning: samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch (inklusive alla varieteter).

Samiska, finska och meänkieli uppfyller kravet på historisk geografisk anknytning och de språken har därför särskilt starka rättigheter inom så kallade förvaltningsområden. Region Jämtland Härjedalen tillsammans med alla kommuner utom Ragunda och Bräcke ingår i samiskt förvaltningsområde.

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet och en vilja att behålla sin identitet. Enligt självidentifikationsprincipen bestämmer individen själv om den identifierar sig med en eller flera nationella minoriteter.

(Källor: Kulturrådet, Kungliga biblioteket, Länsstyrelsen i Stockholm, Sametinget, Filminstitutet)

Lagar

Bibliotekens roll och ansvar gentemot nationella minoriteter beskrivs i en rad lagstiftningar i bibliotekslagen, minoritetslagen, språklagen, skollagen och barnkonventionen. Delar av lagstiftningen, som minoritetslagen, är rättighetsbaserad och ska efterlevas. Annan lagstiftning fungerar som ramlagar och anger riktning. Här finner du lagarna med hänvisning till de paragrafer, artiklar och kapitel som särskilt berör biblioteken och nationella minoriteter:

Länkar

De nationella minoriteternas bibliotek

Tips på litteratur

Praktiska tips

Senast uppdaterad: 2023-12-29